پرسشنامه استاندارد پذیرش همراه بانک

پرسشنامه استاندارد پذیرش همراه بانک

تعداد سوالات پرسشنامه پذیرش همراه بانک: 23 سوال

ابعاد: عملکرد مورد انتظار، خطرات درک شده، خود کارآمدی، ایجاد اطمینان، اعتماد ساختاری، اعتماد به اطمینان، مقاصد استفاده

پرسشنامه استاندارد دارای روایی و پایایی

طیف لیکرت 5 درجه

پرسشنامه رقابت پذیری بانک‌ها

پرسشنامه استاندارد رقابت پذیری بانک ها

تعداد گویه ها: 27سوال

ابعاد: وضعیت مالی بانک، دسترسی، کارکنان، مشتری محوری، بین الملل، خدمات الکترونیک

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن بانک

پرسشنامه استاندارد کارت امتیازی متوازن بانک

تعداد گویه ها: 59 سوال

ابعاد: منظر مالی، منظر رشد و یادگیری، منظر فرایندهای داخلی کسب و کار، منظر مشتری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه ذاستاندارد سنجش کیفیت خدمات بانکی

تعداد گویه ها: 21 سوال

ابعاد: عوامل ملموس، عوامل قابل اطمینان، عوامل قدرت پاسخگویی، عوامل اعتماد، عوامل همدلی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه پذیرش بانکداری آنلاین و بانکداری الکترونیک

پرسشنامه  استاندارد پذیرش بانکداری آنلاین (بانکداری الکترونیک)

تعداد گویه ها: 21 سوال

ابعاد: سهولت استفاده ادراک شده، امنیت و حریم شخصی، میزان اطلاعات، لذت ادراک شده

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه پذیرش موبایل بانک

پرسشنامه استاندارد پذیرش بانک موبایل (همراه بانک)

تعداد گویه ها: 23 سوال

ابعاد: عملکرد مورد انتظار، خطرات درک شده، خود کارآمدی، ایجاد اطمینان، اعتماد ساختاری، اعتماد به اطمینان، مقاصد استفاده

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه نقش اطلاعات در غلبه بر موانع پذیرش بانکداری موبایل

پرسشنامه استاندارد نقش اطلاعات در غلبه بر موانع پذیرش بانکداری موبایل یا  همراه بانک

تعداد گویه ها: 20 سوال

ابعاد: موانع استفاده، موانع ارزشی، موانع ریسک، موانع تجاری، موانع تصویر ذهنی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی

پرسشنامه استاندارد پذیرش بانکداری اینترنتی

تعداد گویه ها: 18 سوال

ابعاد: سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده درک شده، نگرش نسبت به استفاده، قصد رفتاری برای استفاده

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه بررسی تاثیر بانکداری اینترنتی بر عملکرد مالی

پرسشنامه  استاندارد بررسی تاثیر بانکداری اینترنتی بر عملکرد مالی

تعداد گویه ها: 16 سوال

ابعاد: نقدینگی، هزینه عملیاتی، کفایت سرمایه، سودآوری بانک

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیک

پرسشنامه استاندارد پذیرش بانکداری الکترونیک

پرسشنامه شماره یک پذیرش بانکداری الکترونیک: 15سوال تخصصی با طیف لیکرت

پرسشنامه شماره دو پذیرش بانکداری الکترونیک: 19 سوال تخصصی

به همراه ضمیمه پرسشنامه سنجش اعتماد در بانک‌داری الکترونیک

ابعاد: سودمندی ادراک شده، درک سهولت استفاده، نگرش استفاده، اعتماد، قصد استفاده یا بکارگیری بانکداری الکترونیک

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

منبع: دارای منبع معتبر