پرسشنامه تصویر ذهنی برند

پرسشنامه تصویر ذهنی برند

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه های هر بعد مشخص شده است

روایی و پایایی دارد

منبع مشخص و معتبر

ضمیمه: پرسشنامه تک بعدی تصویر ذهنی برند نیز پیوست شده است

تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت دانش (KM) برای همه شرکت ها بویژه در محیط رقابتی کنونی به ابزار استراتژیک کلیدی تبدیل شده اند. علاوه بر این، دانش مشتری یک موضوع مهم برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری است. با بررسی مقالات، ما دریافتیم بسیاری از مطالعات به تجزیه و تحلیل نقش حیاتی ایفا شده توسط طرح های مدیریت دانش به عنوان عوامل تعیین کننده موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته اند. علاوه بر این، ما دربافتیم مطالعات متنوعی نشان می دهد که در زمان اجرای این استراتژی نرخ بالایی از شکست وجود دارد، به طوری که هنوز هم هیچ چارچوب مفهومی یکپارچه ای برای هدایت شرکت ها جهت اجرای موفقیت آمیز آن وجود ندارد. در این مقاله، با استفاده از داده های 153 هتل اسپانیایی، روابط بین مدیریت دانش وموفقیت مدیریت ارتباط با مشتری را با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی می کنیم. ایده اصلی این است که داشتن قابلیت های مدیریت دانش برای موفقیتمدیریت ارتباط با مشتری کافی نیست، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارد که می توان در نظر گرفت. در واقع، به طور خاص، عوامل سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر گذار هستند و به نظر می رسد آنها واسطه تاثیر گذاری عوامل دیگر (قابلیت های مدیریت دانش / فن آوری / عوامل مشتری گرایی) در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (در قوانین و مقررات مالی و بازاریابی) می باشند.

پرسشنامه وب‌کوال

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات وب سایت (وب‌کوال)

ابعاد پرسشنامه: رابطه با مشتری، اطلاعات، امنیت، عملکرد

پرسشنامه استاندارد: دارای روایی و پایایی – آلفای کرونباخ هر بعد مشخص است

پرسشنامه دارای منبع معتبر از سایت ساینس دایرکت- سال 2016

ترجمه مقاله سروکوال و کیفیت خدمات در موسسات مالیاتی

ترجمه مقاله سروکوال و کیفیت خدمات در موسسات مالیاتی

هدف این مقاله ارائه یک چارچوب کیفیت خدمات با توجه به کیفیت خدمات در سرویس مالیاتی آفریقای جنوبی (SARS) از دیدگاه فعالان بخش مالیات است. برای این که بتوانیم دیدگاه فعالان مالیاتی راجع یه کیفیت خدمات SARS را پیدا کنیم، از یک رویکرد کیفی دقیق استفاده شد تا دامنه گسترده ای از عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات در صنایع خدمات درآمدی را تعیین نماییم. یکی از چنین روشهای کیفی، تکنیک وقایع حساس است که مبتنی بر مجموعه ای از  روش‌ها برای جمع آوری نظرات افراد راجع به تجربه خدمات ، انجام تحلیل محتوی و طبقه بندی مشاهدات راجع به تجربه خدمات است.

مدل جامع کانو و سروکوال جهت بهبود کیفیت خدمات درمانی

ترجمه و متن کامل مقاله مدل جامع کانو و سروکوال جهت بهبود کیفیت خدمات درمانی

هدف‌این مقاله تشخیص ویژگی های کیفی خدماتیست که از اصول Servqual استفاده می کنند. مطالعه‌ای تجربی با استفاده از پرسشنامه با تمرکز بر خدمات، در جهت جویاشدن نحوه ی اجرای خدمات و رضایت عمومی مشتری با استفاده از اصول Servqual در5 بخش انجام شد.‌این داده‌ها وارد مدل رضایت مشتری کانو شدندکه از پرسشنامه ی کانوی پنج سطحی برای تجزیه و تحلیل و مقایسه ی نسبت بین یکی و دیگری استفاده می کند. محدودیت های‌این تحقیق‌این است که مدل رضایت مشتری کانو باید به سایر متغییرهای رفتاری مشتری و همچنین مدیریت پاسخ راهبردی برای افزایش وفاداری مشتری هم تعمیم یابد.

کیفیت خدمات آموزش عالی در صنعت گردشگری با مدل کانو

ترجمه و اصل مقاله کاربردهایی از مدل کانو و رویکرد تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA)

شناسایی خصیصه‌های مهم کیفیت خدمات آموزش عالی در صنعت مهمانپذیری و گردشگری
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مهم آموزش با استفاده از مدل کانو و رویکرد تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) و درنتیجه ارائه پیشنهاداتی برای برنامه‌های مهمانپذیری و گردشگری دانشگاه صورت گرفته است. این تحقیق در پاسخ به سوال کیفیت در آموزش مهمانپذیری و گردشگری نقش تجربی داشته است. جامعه نمونه‌گیری شده دانشجویان مهمانپذیری و گردشگری در آموزش عالی بود.

آموزش کامل مدل کانو

آموزش کامل مدل کانو

آموزش کامل سنجش رضایت مشتریان مدل کانو

سنجش رضایت مشتریان با مدل کانو : الزامات اساسی، الزامات عملکردی، الزامات انگیزشی

آموزش تهیه پرسشنامه مدل کانو: در پرسشنامه کانو درباره هریک از الزامات شناسائی شده برای محصول یا خدمت دو پرسش مطرح می شود. یک پرسش حالت مثبت و یک پرسش حالت منفی دارد.

ترجمه مقاله مقیاس سنجش ارزیابی عملکرد بازاریابی

مقاله

در این مطالعه مقیاسی چندبعدی و معتبر برای سنجش موفقیت عملکرد بازاریابی طراحی شده است. براساس مطالعات انجام شده ابعاد اصلی سنجش عملکرد بازاریابی عبارتند از: متغیرهای پنهان سازه عملکرد بازاریابی عبارتند از: ارتقاء فروش، توسعه سهم بازار و بهبود مدیریت بازار. همچنین شاخص‌های سنجش هر یک از ابعاد موفقیت عملکرد بازاریابی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری در صنعت پتروشیمی مورد تائید قرار گرفته است.

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بازاریابی

پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی

ابعاد پرسشنامه عملکرد بازاریابی:‌ ارتقای فروش، مدیریت بازار، افزایش سهم بازار

روایی: تحلیل عاملی تاییدی و روایی سازه + روایی محتوایی

پایایی: آلفای کرونباخ

12345...»