پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین برنز

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آوولیو

پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آوولیوو

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، توجه و ملاحظات فردی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار سازمانی

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار سازمانی

تعداد گویه ها: 28 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد، مهرورزی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگذار

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار

تعداد گویه ها: 23 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نوع دوستی، بهبود بخشی عاطفی، خرد، متقاعدسازی، نظارت سازمانی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه تعیین سبک رهبری وظیفه‌مدار و رابطه مدار

پرسشنامه استاندارد تعیین سبک رهبری وظیفه مدار – رابطه مدار

تعداد گویه ها: 35 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: سبک رهبری آمرانه، سبک رهبری متقاعد کننده، سبک رهبری مشارکتی، سبک رهبری  با تفویض اختیار

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رهبری اصیل آوولیو

پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل آوولیو

تعداد گویه ها: 15 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: خودآگاهی، پردازش متون، اخلاق مداری، شفافیت رابطه ای

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه مبادله رهبر و عضو

پرسشنامه استاندارد مبادله رهبر – عضو

تعداد گویه ها: 12 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: انتقاد، هدف، شایستگی، مهارت

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد