پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: پژوهشی، آموزشی، علمی و اجرایی

تعداد سوالات: 21 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: فرهنگ، کار تیمی – تک بعدی

تعداد سوالات: 16سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر و منبع فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی

پرسشنامه عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: عوامل ساختاری-شخصی و محیطی

تعداد سوالات: 30 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی مالتیک

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: عملکرد مالی و بازاریابی، عملکرد کیفیت، عملکرد نوآوری، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی

تعداد سوالات: 19 سوال با طیف لیکرت

منبع: منبع معتبر از سایت امرالد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین

پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین

پرسشنامه استاندارد

دارای روایی و پایایی

نمونه مقاله فارسی و منبع اصلی معتبر

تعداد گویهه‌ها: نسخه 12 سوالی و نسخه 14 سوالی

ابعاد: دوبعدی: سکوت خاموش و مطیع + سه بعدی: مطیع، تدافعی و دوستانه

توضیح: این فایل شامل دو پرسشنامه سکوت سازمانی است.

پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی

نوع پرسشنامه : استاندارد

نوع فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 28 سوال با طیف لیکرت 5 درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد + منبع فارسی نیز معرفی شده است

ابعاد: انطباق، کسب هدف، یگانگی، حفظ الگوها

پرسشنامه سرمایه انسانی

پرسشنامه سرمایه انسانی

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه انسانی دارای روایی و پایایی

ابعاد پرسشنامه سرمایه انسانی: دانش، مهارت و تخصص

منبع دارد و روایی و پایایی مشخص است.

12345...»