پرسشنامه دانش ارتباط با مشتری

پرسشنامه دانش ارتباط با مشتری

روایی و پایایی: دارد

منبع: معتبر لاتین

نمونه منبع فارسی و با گزارش پایایی دارد

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: دانش از مشتری، دانش برای مشتری، دانش درباره مشتری`

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان

پرسشنامه استاندارد سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان

تعداد گویه ها: 27سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نظام جذب استعدادها، نظام ارزیابی و کشف استعدادها، نظام توسعه و آموزش استعدادها، نظام حفظ استعدادها

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

تعداد گویه ها: 26 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: بیرونی سازی، ترکیب، درونی سازی، اجتماعی سازی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه مدیریت دانش کنراد و نیومن

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کنراد و نیومن

تعداد گویه ها: 21 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسون

تعداد گویه ها: 24 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: دانش آفرینی، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش، بکارگیری دانش

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش مشتری

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: دانش از مشتری، دانش برای مشتری، دانش درباره مشتری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد