پاسخنامه زبان دکتری مدرس ۸۹

دفترچه آزمون سوالات تخصصی زبان دکتری مدیریت دانشگاه سراسری سال 1393

همراه با ترجمه کامل تمامی متون و پاسخنامه تشریحی

آمادگی زبان انگلیسی دکتری تخصصی مدیریت و آزمون تافل (سوالات گرامر-درک مطلب)

پاسخنامه زبان دکتری مدیریت ۹۰

دفترچه آزمون سوالات تخصصی زبان دکتری مدیریت دانشگاه سراسری سال 1390

همراه با ترجمه کامل تمامی متون و پاسخنامه تشریحی

آمادگی زبان انگلیسی دکتری تخصصی مدیریت و آزمون تافل (سوالات گرامر-درک مطلب)

پاسخنامه زبان دکتری مدیریت ۹۳

دفترچه آزمون سوالات تخصصی زبان دکتری مدیریت دانشگاه سراسری سال 1393

همراه با ترجمه کامل تمامی متون و پاسخنامه تشریحی

آمادگی زبان انگلیسی دکتری تخصصی مدیریت و آزمون تافل (سوالات گرامر-درک مطلب)