دسته: پرسشنامه منابع انسانی

تاکنون در این دسته 13 نوشته به نگارش درآمده است.

پرسشنامه سرمایه فکری استورات

پرسشنامه سرمایه فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری استورات ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی تعداد گویه‌ها: ۴۲ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد  

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه سرمایه فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی تعداد گویه‌ها: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد  

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلور پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد ابعاد: سرمایه ساختاری، شناختی و رفتاری سوالات: ۲۸ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه  

پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

دانلود پرسشنامه رهبری

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد و گویه ها مشخص منبع معتبر دارد پرسشنامه طیف لیکرت رهبری تحول آفرین  

پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ نویسنده: آنگ و همکاران منبع معتبر فارسی و لاتین سوالات هر بعد مشخص روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد پرسشنامه طیف بیکرت فرهنگ سازمانی دنیسون پرسشنامه هوش فرهنگی ۲۰ سوالی که توسط  در سال ۲۰۰۴ طراحی شده است. پرسشنامه هوش فرهنگی دارای چهار عامل است.  

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمان

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون نویسنده: دنیسون ابعاد: سازگاری، ماموریت، انطباق‌پذیری، درگیر شدن در کار سوالات هر بعد مشخص روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد پرسشنامه طیف بیکرت فرهنگ سازمانی دنیسون  

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع: والتون همراه با منبع فارسی طیف لیکرت ۵ درجه سنجش کیفیت زندگی کاری  

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن هتل ها

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن منبع معتیر دارد ابعاد: مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد توزیع سوالات و ابعاد مشخص است پرسشنامه طیف لیکرت کارت امتیازی متوازن  

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن بانک ها

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن منبع معتیر دارد ابعاد: مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد توزیع سوالات و ابعاد مشخص است پرسشنامه طیف لیکرت کارت امتیازی متوازن  

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن منبع معتیر دارد ابعاد: مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد توزیع سوالات و ابعاد مشخص است پرسشنامه طیف لیکرت کارت امتیازی متوازن   محصول پیشنهادی فصل دو و ادبیات پژوهش کامل در زمینه کارت امتیازی متوازن همراه با فهرست منابع بصورت فایل ورد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com