پرسشنامه سروکوال

دانلود پرسشنامه مقیاس سروکوال

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: عوامل ملموس، همدلی، اعتماد، پاسخگویی، قابلیت اطمینان

 

3000 تومان – خرید

 


محصولات مشابه

پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال فازی به صورت فایل ورد قابل ویرایش

15000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال به صورت فایل ورد قابل ویرایش

15000 تومان – خرید

فصل دو و ادبیات پژوهش در زمینه مقیاس سروکوال

10000 تومان – خرید

پرسشنامه ریزش مشتریان

پرسشنامه استاندارد ریزش مشتریان

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و گویه ها مشخص

پرسشنامه طی ف لیکرت ریزش مشتریان

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان (مدل کارول)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی براساس مدل کارول

پرسشنامه طیف لیکرت

ابعاد و گویه های هر بعد مشخص

پرسشنامه استاندارد

دارای روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

ادبیات پژوهش مسئولیت اجتماعی

شاید به ادبیات پژوهش مسئولیت اجتماعی (فایل ورد در ۵۵ صفحه) علاقه مند باشید

10000 تومان – خرید

 

پرسشنامه طرح بازاریابی

دانلود پرسشنامه استاندارد طرح بازاریابی

منبه معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و سوالات هر بعد مشخص

پرسشنامه طیف لیکرت طرح بازاریابی

پرسشنامه استاندارد

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بانک

منبع معتبر فارسی و لاتین

منبع فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه ویژه سنجش کیفیت خدمات بانک‌ها

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

منبع معتیر دارد

ابعاد: دانش از مشتری، دانش برای مشتری و دانش درباره مشتری

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

توزیع سوالات و ابعاد مشخص است

پرسشنامه طیف لیکرت مدیریت دانش مشتری

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر

منبع معتیر دارد

ابعاد: وفاداری برند، کیفیت ادراک شده برند، تداعی برند، آگاهی برند

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

توزیع سوالات و ابعاد مشخص است

پرسشنامه طیف لیکرت ارزش ویژه برند مدل آکر

3000 تومان – خرید

 

ادبیات پژوهش وفاداری برند

شاید به ادبیات پژوهش وفاداری برند (فایل ورد در ۴۵ صفحه) علاقه مند باشید

10000 تومان – خرید

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

منبع: پاراسوارمان و همکاران

منبع فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

سنجش کیفیت خدمات بانک‌ها، هتل‌ها و موسسات بیمه و شرکت‌های مشابه

 

3000 تومان – خرید

 


محصولات مشابه

پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال فازی به صورت فایل ورد قابل ویرایش

15000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال به صورت فایل ورد قابل ویرایش

15000 تومان – خرید

فصل دو و ادبیات پژوهش در زمینه مقیاس سروکوال

10000 تومان – خرید