پرسشنامه استاندارد pmbokq

پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی

هدف: بررسی استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت تدارکات پروژه

منبع معتبر فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه انریکه

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی و انگلیسی با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی و انگلیسی با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی معتبر و روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه PMBOK

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی معتبر با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه مدیریت ریسک پروژه

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی معتبر با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

ترجمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه

سال نشر: ۲۰۱۸

مطالعه بیشتر …

10000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز

هدف: ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز سازمان

ابعاد: مدیریت محیط داخلی (IEM)، خرید سبز، همکاری با مشتریان، طراحی اکولوژیک، بازگشت سرمایه

ابعاد ارزیابی عملکرد: اقتصادی، محیطی، عملیاتی

تعدا گویه‌ها: ۲۰ سوال

منبع دارد: مقاله ساینس دایرکت

روایی و پایایی دارد

2000 تومان – خرید

 

پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز

هدف: ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز

ابعاد: کنترل فرایندها، تعامل با تامین‌کنندگان، تمرکز بر مشتریان، حمایت مدیریت

تعدا گویه‌ها: ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

 

3000 تومان – خرید

 

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز

هدف: ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از مدل سه‌شاخگی

ابعاد: ساختاری، زمینه‌ای، رفتاری

تعدا گویه‌ها: ۳۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید

 

پرسشنامه برون‌سپاری خدمات

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری خدمات

هدف: ارزیابی و انتخاب پیمانکار مناسب در برون‌سپاری خدمات از رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده شده است. بنابراین معیارهای اصلی مطالعه عبارتند از: بعد مشتری، بعد مالی، بعد فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری.

محتویات: دو پرسشنامه تهیه شده است. پرسشنامه شماره یک، نمونه پرسشنامه ای با تکنیک دلفی برای غربال شاخص‌های ارزیابی تامین کننده مناسب است. پرسشنامه شماره دو یک پرسشنامه استاندارد شده برای ارزیابی پیمانکار مناسب برای برون سپاری خدمات است. با تلفیق دو پرسشنامه میتوانید کارهای متنوعتری نیز انجام دهید

محصولی از پارس‌مدیر برای رفاه علمی دانشجویان مدیریت و صنایع

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه استراتژی برونسپاری

پرسشنامه تدوین الگوی مناسب استراتژی برونسپاری

دارای روایی و پایایی

ابعاد: اطلاعات، وابستگی استراتژیک، کاهش هزینه، کیفیت خدمات، قابلیت انعطاف پذیری

پرسشنامه طیف لیکرت

منبع معتبر دارد

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه انتخاب پیمانکار

دانلود پرسشنامه جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکار

پرسشنامه براساس ماتریس تصمیم تهیه شده است

روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است

منبع معتبر دارد

پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب تامین کننده

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه انتخاب تامین کننده

دانلود پرسشنامه جهت ارزیابی و انتخاب تامین کننده

پرسشنامه براساس تکنیک دلفی تهیه شده است

روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است

منبع معتبر دارد

پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب پیمانکار

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه زنجیره تامین لارج

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین

پرسشنامه اصلی شامل ابعاد ناب بودن، چابکی، تاب‌آوری، سبز بودن

پرسشنامه ۱۷ سوال همراه با روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی)

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com