دسته: مدیریت آموزشی

تاکنون در این دسته 1 نوشته به نگارش درآمده است.

پرسشنامه سواد دیجیتال

پرسشنامه سواد دیجیتال

دانلود پرسشنامه سواد دیجیتال منبع معتیر دارد روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد توزیع سوالات و ابعاد مشخص است پرسشنامه طیف لیکرت سواد دیجیتال  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com