پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلور پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: سرمایه ساختاری، شناختی و رفتاری

سوالات: ۲۸ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

2000 تومان – خرید


فایل پیشنهادی

ادبیات پژوهش و فصل دو در زمینه سرمایه اجتماعی همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

10000 تومان – خرید