پرسشنامه سرمایه فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی

تعداد گویه‌ها: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

2500 تومان – خرید