فرسودگی شغلی

پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی

منبع: ماسلاچ

ابعاد: خستگی عطافی، احساسا عدم کفایت، مسخض شخصیت

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

3000 تومان – خرید