پرسشنامه شخصیت برند

پرسشنامه استاندارد شخصیت برند آکر

تعداد گویه ها: 41 سوال

ابعاد: صداقت شخصیت برند، هیجان شخصیت برند، شایستگی شخصیت برند، کمال شخصیت برند، خشونت شخصیت برند

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای شخصیت برند استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.