دانلود پرسشنامه برند

دانلود پرسشنامه شخصیت برند

منبع: جنیفر آکر

ابعاد: صداقت شخصیت برند، هیجان شخصیت برند ، شایستگی شخصیت برند ، کمال شخصیت برند ، خشونت شخصیت برند

گویه‌ها: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

2500 تومان – خرید