پرسشنامه هویت برند

دانلود پرسشنامه هویت برند سازمان

پرسشنامه شامل  ۸ گویه در زمینه هویت برند و ۸ گویه در زمینه تصویر ذهنی برند با طیف لیکرت

فایل پیوست: پرسشنامه در زمینه اعتماد برند و وفاداری برند

منبع شناسی و راهنما دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر فارسی و لاتین دارد

مدل مفهومی دارد

2000 تومان – خرید