اثر تصویر نام تجاری، درگیری محصول و دانش مصرف کننده در قبال خرید محصولات تقلبی

تأثیر تصویر نام تجاری، درگیری محصول و دانش مصرف کننده در قبال خرید محصولات تقلبی
چکیده
هدف – جعل کردن به پدیده ای مهم اقتصادی مبدل گشته است. تقاضای روز افرون برای محصولات تقلبی برند شده (CBP)، تحقیق بر روی عامل تعیین کننده رفتار خرید CBP مصرف کننده را بیشتر از هر زمانی باارزش تر می کند. تحقیق های حاضر به صورت گسترده ای از نفوذ برند بر رفتار خرید مصرف کننده CBP غفلت کرده است. این تحقیق به دنبال آزمایش تاثیر تصویر برند، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم (تاثیرات میانجی و تعدیل کننده ها) درگیری محصول و دانش محصول در قصد خرید محصول جعلی مصرف کننده در چارچوب جعل غیرفریب آمیز می باشد.
طراحی/روش شناسی/مسیر –تحقیق فعلی مدل مفهومی و فرضیه های توسعه یافته بر پایه تحقیقات انجام شده پیشین را بررسی می نماید. چهار گروه متمرکز (از شش تا هشت شریک در هر گروه) برای ایجاد تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. مدل مفهومی و فرضی با استفاده از آنالیزهای رگرسیون مرتبه ای با استفاده از داده های بررسی شده از 321 مصرف کننده در بریتانیا آزمایش شده است.
یافته ها – این تحقیق اولین نمونه در تحقیق بر روی جعل می باشد که نشان می دهد خصوصیات برند نقشی عمده تر در تشریح قصد خرید CBP مصرف کننده از دیگر عامل های بانفوذ (مانند سود و خواص محصول) ایفا می نماید. درگیری/دانش نیز نفوذ قابل توجهی بر قصد خرید جعلی ندارد. مدارکی وجود ندارد که از درگیری به عنوان یک تعدیل کننده یاد کند. تصویر برند به عنوان یک میانجی از تاثیرات درگیری/دانش در قصد خرید نیست.
معانی/محدودیت های تحقیق –این تحقیق تنها بر روی برند محصولاتی در چارچوب جعل غیر فریب آمیز متمرکز است، اگرچه این مهم از ایجاد نتایج مهم جلوگیری نکرده است.
معانی عملی – نتایج این تحقیق معانی مهمی برای هر دوی کارورزان و دانشگاهیان در بر دارد. این موارد به کاروزان کمک می نماید تابرای عامل هایی که واقعا بر آمادگی CBP مصرف کننده تاثیر میگذارد، دقت نمایند؛ برای مثال خصوصیات برند. این موارد برای دانشگاهیان نشان می دهد که نفوذ برند نبایستی دیگر در تحقیق بر روی رفتار مصرف کننده در زمینه CBP نادیده گرفته شود.
ابتکار/ارزش – این تحقیق یکی از چند موردی است که بر روی CBP نه تنها به عنوان یک محصول بلکه مهتر به عنوان یک برند – برند جعلی بررسی انجام می دهد.

قیمت :12.000 تومان

دانلود اصل مقاله

12000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.