پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه ذاستاندارد سنجش کیفیت خدمات بانکی

تعداد گویه ها: 21 سوال

ابعاد: عوامل ملموس، عوامل قابل اطمینان، عوامل قدرت پاسخگویی، عوامل اعتماد، عوامل همدلی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش کیفیت خدمات بانکی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.