پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیک

پرسشنامه استاندارد پذیرش بانکداری الکترونیک

پرسشنامه شماره یک پذیرش بانکداری الکترونیک: 15سوال تخصصی با طیف لیکرت

پرسشنامه شماره دو پذیرش بانکداری الکترونیک: 19 سوال تخصصی

به همراه ضمیمه پرسشنامه سنجش اعتماد در بانک‌داری الکترونیک

ابعاد: سودمندی ادراک شده، درک سهولت استفاده، نگرش استفاده، اعتماد، قصد استفاده یا بکارگیری بانکداری الکترونیک

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

منبع: دارای منبع معتبر

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای پذیرش بانکداری الکترونیک استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.