پرسشنامه رهبری اصیل

دانلود پرسشنامه رهبری اصیل

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد پرسش: 15 پرسش با طیف لیکرت

ابعاد: خودآگاهی، پردازش متون، اخلاق مداری، شفافیت رابطه ای

پرسشنامه استاندارد: روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای رهبری اصیل استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.