دانلود پرسشنامه رهبری

دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری اصیل

پرسشنامه دارای ابعاد مشخص و گویه های سنجش

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد باس و آولیو

پرسشنامه طیف لیکرت رهبری اصیل

 

3000 تومان – خرید