مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

آموزش ترسیم الگوریتم تحلیل  SWOT-MCDM
گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی
گام دو: طراحی مدل سلسله مراتبی (AHP) و محاسبه اوزان عوامل داخلی و خارجی
گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE)
گام چهار: طراحی مدل تحلیلیSWOT  و تشکیل ماتریس QSPM – استفاده از تکنیک TOPSIS

تحلیل سوات و چندمعیاره

قیمت: 5 هزار تومان

تذکر: این فایل آموزش AHP-TOPSIS نیست بلکه مدل سازی تحلیل سوات را مبتنی بر تصمیم گیری چندمعیاره تشریح می کند.

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.