مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

آموزش ترسیم الگوریتم تحلیل SWOT-MCDM

گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی

گام دو: طراحی مدل سلسله مراتبی (AHP) و محاسبه اوزان عوامل داخلی و خارجی

گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE)

گام چهار: طراحی مدل تحلیلیSWOT و تشکیل ماتریس

گام پنج: انتخاب بهترین استراتژی و تکنیک QSPM

نکته: این فایل آموزش AHP یا تاپسیس نیست. بلکه در این فایل تحلیل سوات کامل تشریح شده است و توضیح داده شده چگونه می‌توان با روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره روش سنتی سوات را حل کرد.

مبنای آموزش تحلیل سوات کتاب مدیریت استراتیک فرد دیوید می‌باشد.

 

5000 تومان – خرید