پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

محتویات بسته: سوالات عمومی  و تخصصی  + منبع + طبقه‌بندی سوالات+ پیشینه پژوهش

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزش عالی دارای 25 سوال و طیف لیکرت

ابعاد: کمک به یادگیری دانشجویان، تحقق اهداف جانبی، درک نیازهای دانشجویان و دیگر دست‌ا‌ندرکاران آموزشی، ارزش نهادن به افراد، رهبری و ارتباطات، حمایت از عملیات نهادی، سنجش اثربخشی، برنامه ریزی بهبود، ایجاد روابط مبتنی برهمکاری

قیمت: 3 هزار تومان

پرسشنامه دارای روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.