پرسشنامه دو سوتوانی

پرسشنامه دو سوتوانی کاری

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد دو سوتوانی کاری مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.