پرسشنامه چابکی سازمان شریفی و ژانگ

پرسشنامه  استاندارد چابکی سازمان پدرشریفی و ژانگ

تعداد گویه ها: 16 سوال

ابعاد: پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری، سرعت

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش چابکی سازمان استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.