پرسشنامه موفقیت شغلی هرزبرگ

پرسشنامه موفقیت شغلی هرزبرگ

ابعاد: عوامل ذهنی موفقیت شغلی و عوامل عینی موفقیت شغلی

تعداد سوال: 12 پرسش با طیف لیکرت

پرسشنامه استاندارد، روایی و پایایی و منبع معتبر

قیمت: 2000 تومان

2000 تومان – خرید

 

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.