پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه عملکرد شغلی

منبع: هرسی و گلداسمیت

پیوست: نسخه اصلی ۴۲ سوالی

پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت دارای ۴۲ پرسش و هفت مولفه توانایی وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط است.

پیوست: نسخه کوتاه ۱۶ سوالی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت عملکرد نسخه ورد همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

10000 تومان – خرید