پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریز و هوس و لیرتزمن

پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریز و هوس و لیرتزمن

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تعارض، ابهام نقش

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.