پرسشنامه مزیت رقابتی

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر

تعداد سوالات : ۳۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نیروهای پنجگانه رقابتی پورتر شامل خریداران، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تازه واردها (بالقوه)، رقباء

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

3000 تومان – خرید

تفسیر پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر

مایکل پورتر جهت کسب مزیت رقابتی یک شرکت در بازار ۵ عامل را مطرح کرده است. این ۵ عامل جهت کسب  مزیت رقابتی پایدار برای سازمان عبارتند از: قدرت چانه‌زنی مشتریان، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تهدید تازه‌واردها و رقبای موجود. در این پرسشنامه از ۳۶ پرسش با طیف لیکرت ۵ درجه برای بررسی وضعیت رقابتی سازمان استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه ازمون شده، پرسشنامه استاندارد است و منبع معتبر دارد.