مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه انریکه

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی و انگلیسی با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی و انگلیسی با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی معتبر و روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه PMBOK

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی معتبر با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه مدیریت ریسک پروژه

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی معتبر با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

ترجمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه

سال نشر: ۲۰۱۸

مطالعه بیشتر …

10000 تومان – خرید