پرسشنامه قابلیت بازاریابی

پرسشنامه قابلیت بازاریابی

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد : توسعه محصول جدید، فروش، توزیع

پرسشنامه استاندارد قابلیت بازاریابی مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.