ساختمان سبز

دانلود پرسشنامه اولویت‌بندی عوامل موثر بر ساختمان سبز

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر فارسی دارد

توجه: این پرسشنامه با طیف لیکرت ۹ درجه و با مقایسه زوجی طراحی شده است

عوامل موثر بر ساختمان سبز: کاهش هزینه، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش خطر، مدیریت ریسک، استقرار و پایش

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر ساختمان سبز

پرسشنامه استاندارد۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه عوامل موثر بر ساختمان سبز: کاهش هزینه، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش خطر، مدیریت ریسک، استقرار و پایش

3000 تومان – خرید

دانلود چک لیست استانداردشاخص‌های رتبه‌بندی ساختمان سبز (LEED)

توضیح: ساختمان سبز براساس استاندارد LEED بررسی می‌شود. این استاندارد یک چک لیست استاندارد است که در فایل حاضر ارائه شده است.

منبع و روش تفسیر دارد

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه اولویت‌بندی شاخص‌های اثرگذار بر رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز

ابعاد: پایداری (سایت پایدار)، بهره‌وری انرژی، بهره‌وری آب، مصالح و منابع و ضایعات، کیفیت محیط داخلی، جذبه‌های مدیریتی، جذبه‌های اقتصادی

نوع پرسشنامه: مقایسه زوجی با طیف نه درجه ساعتی

3000 تومان – خرید

فصل دو ساختمان سبز

مبانی نظری و ادبیات پژوهش پیرامون ساختمان سبز به صورت فایل ورد تمام متن و امکان دانلود پس از خرید

10000 تومان – خرید