انتخاب پیمانکار و برون سپاری

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری خدمات

هدف: ارزیابی و انتخاب پیمانکار مناسب در برون‌سپاری خدمات از رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده شده است. بنابراین معیارهای اصلی مطالعه عبارتند از: بعد مشتری، بعد مالی، بعد فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری.

محتویات: دو پرسشنامه تهیه شده است. پرسشنامه شماره یک، نمونه پرسشنامه ای با تکنیک دلفی برای غربال شاخص‌های ارزیابی تامین کننده مناسب است. پرسشنامه شماره دو یک پرسشنامه استاندارد شده برای ارزیابی پیمانکار مناسب برای برون سپاری خدمات است. با تلفیق دو پرسشنامه میتوانید کارهای متنوعتری نیز انجام دهید

محصولی از پارس‌مدیر برای رفاه علمی دانشجویان مدیریت و صنایع

 

3000 تومان – خرید