انتخاب پیمانکار و برون سپاری

دانلود پرسشنامه جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکار

پرسشنامه براساس ماتریس تصمیم تهیه شده است

روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است

منبع معتبر دارد

پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب تامین کننده

 

3000 تومان – خرید