نوسانات نرخ ارز و رشد صادرات: کاربرد روش آزمایش ARDL

ترجمه مقاله نوسانات نرخ ارز و رشد صادرات در هند : با کاربرد روش آزمایش ARDL

نوع فایل ترجمه: مایکروسافت ورد

سال نشر: 2013

ترجمه چکیده

این مقاله به صورت تجربی تاثیر نوسانات نرخ ارز را بر روی صادرات واقعی در هند با استفاده از روش ازمایش  ARDL(که توسط پساران و همکاران ارائه شده است (2001) ) را بررسی می کند. برای این تجزیه و تحلیل تجربی از داده های سری زمانی سالیانه، طی دوره زمانی 1970 تا 2011 استفاده شده است . نتایج مطالعه تایید می کنند که صادرات واقعی با نوسانات نرخ ارز، نرخ واقعی ارز ، محصول ناخالص داخلی و فعالیت های اقتصادی خارجی همخوانی دارد. یافته ها نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی معنی داری (قابل توجهی) بر صادرات واقعی هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت دارد و به این نکته دلالت می کند که نوسانات نرخ ارز بالاتر، موجب تمایل به کاهش صادرات واقعی در هند می شود. علاوه بر این، نرخ واقعی ارز، اثرات منفی کوتاه مدت و اثرات بلند مدت مثبت بر روی صادرات واقعی را دارد. نتایج تجربی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در صادرات واقعی هند در بلند مدت، تاثیر مثبت و قابل توجهی را دارد، اما در کوتاه مدت تاثیر ناچیزی را نشان می دهد.علاوه بر این، فعالیت های اقتصادی خارجی به ترتیب ، تاثیر مثبت و منفی قابل توجهی بر صادرات واقعی در کوتاه مدت و بلند مدت دارد.

قیمت: 7500 تومان

7500 تومان – خرید

دانلود اصل مقاله

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.