واژه DEA مخفف Data Envelopment Analysis می باشد که به معنی تحلیل پوششی داده ها یک مدل برنامه ریزی ریاضی ،برای ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده ای (DMU) است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند . اندازه گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است .فارل در سال ۱۹۵۷ ، با استفاده از روشی همانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی ، به اندازه گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد.موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داد شامل یک ورودی و یک خروجی بود.

پایان نامه تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوزان BSC-DEA

این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش است

10000 تومان – خرید

پایان نامه تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست و تورنکوئیست

این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش است

10000 تومان – خرید

بسته کمک آموزشی تحلیل پوششی داده

این بسته شامل موارد زیر است:

ادبیات پژوهش کامل در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل یک در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل دو در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل سه در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل چهار در زمینه تحلیل پوششی داده

پایان نامه متن کامل در زمینه تحلیل مالم کوئیست و تورنکوئیست

پایان نامه متن کامل در زمینه تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن

25000 تومان – خرید