پژوهشگر گرامی از اینکه به ما اعتماد میکنید بسیار خرسندیم برای خرید فیش 5 هزار تومانی از سایت پارس مدیر به نکات زیر دقت کنید: 1- این فیش برای پرداخت…

5000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه بازی کاری هدف: بررسی بازی‌کاری یا گیمیفیکیشن پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها:  24 پرسش  و 6 بعد روایی و پایایی دارد پرسشنامه طیف لیکرت 5…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه تناسب کار- فناوری (FIT) هدف: بررسی تناسب وظیفه ی شغلی با تکنولوژی منبع معتبر دارد تعداد گویه ها: 6 بعد با 14 سوال روایی و پایایی دارد پرسشنامه…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه تصویر شرکت هدف: سنجش تصویر شرکت (درک ذهنی بی درنگ فرد از شرکت) منبع معتبر دارد تعداد گویه ها: 4 بعد با 12 پرسش روایی و پایایی دارد…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب شهری هدف: سنجش عملکرد مقامات شهری به منظور  بهبود مهارتهای اداری و بهر ه وری، شفافیت، مبارزه با فساد و افزایش پاسخگویی آنها منبع معتبر دارد…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه همدلی سازمانی(مارک دیویس) هدف: سنجش میزان همدلی بین کارکنان سازمان پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها: 4 بعد با 21 پرسش روایی و پایایی دارد پرسشنامه…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه رقابت پذیری بر اساس مدل الماس پورتر هدف: سنجش عوامل (موثر بر) رقابت پذیری شرکت بر اساس مدل الماس پورتر منبع معتبر دارد تعداد گویه ها: 6 بعد…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه  اقدامات (سیاست های) مدیریت منابع انسانی هدف: سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در راستای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد و اعطای پاداش منبع معتبر دارد تعداد…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه ارزش درک شده مشتری (مدل سروپروال) هدف: سنجش ارزش درک شده مشتری  که نتیجه مقایسه شخصی بین منافع کلی و هزینه‌های پرداخت شده  توسط مشتری  می باشد. منبع…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه بازاریابی رابطه مند (رابطه ای) هدف: سنجش بازاریابی رابطه مند که  به منظور شناسایی، نگهداری و افزایش روابط با مشتریان و دیگر ذی‌نفعان صورت می گیرد منبع معتبر…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه طردشدگی در محل کار (طرد کاری) هدف: سنجش طرد شدگی (درجه ای که شخص احساس نادیده گرفته شدن توسط دیگران در محیط کار را تجربه می کند) منبع…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه رهبری اخلاق مدار (اخلاقی) هدف: سنجش معیارهای رهبری اخلاق مدار در رهبران و مدیران سازمانی که عبارتند از: صداقت، انصاف،  فرصت مشارکت در تصمیم گیری به کارکنان، استفاده…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه یکپارچگی زنجیره تامین هدف: سنجش میزان یکپارچگی تامین شرکت که عبارت است ازدرجه‌ای  که تولیدکننده به همکاری استراتژیک با شرکای زنجیره تأمین می‌پردازد و به طور مشترک فرایندهای…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه محیط فیزیکی خدمات هدف: شناسایی و ارزیابی محیط فیزیکی خدمات فروشگاه پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها: 19پرسش در 5 بعد روایی و پایایی دارد پرسشنامه…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه هوشمندسازی شهر هدف: شناسایی و ارزیابی هوشمندسازی شهر و تاثیر آن بر توسعه پایدار پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها: 32 پرسش در هفت بعد روایی…

3000 تومان – خرید