پرسشنامه انتقال فناوری منبع معتبر فارسی دارد روایی و پایایی دارد تعداد سوالات: 50 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: فاز گزینش واکتساب، فاز انطباق، فاز جذب، فاز کاربرد،…

3000 تومان – خرید

پرسشنامه انتقال تکنولوژی تعداد سوالات: 50 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: فاز گزینش واکتساب، فاز انطباق، فاز جذب، فاز کاربرد، فاز انتشار دانلود پرسشنامه استاندارد انتقال تکنولوژی

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه اعتیاد به کار ( اسپنس و رابینز، 1992) تعداد سوالات: 10 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: عجین شدن با کار، تعامل درونی در کار و لذت…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: تبلیغات دهان‌به‌دهان، اطلاعات خریدار، اعتبارمنبع تبلیغ کننده، ادراک از قیمت و تصمیم خرید روایی…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر ایجاد ضایعات و تعیین رابطه آنها با سودآوری تعداد سوالات: 35 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: منابع انسانی، ماشین آلات، ابزارآلات، مواد اولیه،…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی تعداد سوالات: 17 سوال با طیف لیکرت 7 درجه ابعاد: سرزندگی، فداکاری و مجذوب شدن روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه پذیرش برنامه‌ریزی منابع سازمان براساس مدل UTAUT تعداد سوالات: 21 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده و…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه پذیرش فناوری براساس مدل UTAUT تعداد سوالات: 21 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده و استفاده در…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن تعداد سوالات: 37 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: ارتباطات، هماهنگی، تلاش، پشتیبانی متقابل، تصمیم گیری و همبستگی روایی و پایایی…

3000 تومان – خرید