دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز هدف: ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز سازمان ابعاد: مدیریت محیط داخلی (IEM)، خرید سبز، همکاری با مشتریان، طراحی اکولوژیک، بازگشت سرمایه ابعاد…

2000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز هدف: ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز ابعاد: کنترل فرایندها، تعامل با تامین‌کنندگان، تمرکز بر مشتریان، حمایت مدیریت تعدا گویه‌ها: 20 سوال با طیف لیکرت 5…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز هدف: ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از مدل سه‌شاخگی ابعاد: ساختاری، زمینه‌ای، رفتاری تعدا گویه‌ها: 33 سوال با طیف لیکرت 5 درجه منبع…

3000 تومان – خرید

پرسشنامه تدوین الگوی مناسب استراتژی برونسپاری دارای روایی و پایایی ابعاد: اطلاعات، وابستگی استراتژیک، کاهش هزینه، کیفیت خدمات، قابلیت انعطاف پذیری پرسشنامه طیف لیکرت منبع معتبر دارد

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه شناسایی معیارهای انتخاب تامین‌کننده پرسشنامه براساس تکنیک دلفی تهیه شده است روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است منبع معتبر دارد پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب پیمانکار

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین لارج پرسشنامه شامل ابعاد ناب بودن، چابکی، تاب‌آوری، سبز بودن پرسشنامه 17 سوال همراه با روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی) منبع دارد روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار پرسشنامه 21با طیف لیکرت ابعاد: اقتصادی، اجتماعی، محیطی منبع دارد روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین پرسشنامه اصلی شامل ابعاد مشتریان، توزیع‌کنندگان، تامین‌کنندگان، جامعه، سازمان پرسشنامه 17 با طیف لیکرت ابعاد: زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، عملیاتی منبع دارد روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه مدیریت زنجیره تامین فایل ورد قابل ویرایش در زمینه مدیریت زنجیره تامین نمونه پایان نامه در زمینه مدیریت زنجیره تامین برای دید پیدا کردن به این حوزه…

15000 تومان – خرید