دانلود پرسشنامه سرمایه انسانی ابعاد پرسشنامه سرمایه انسانی: دانش، مهارت، تخصص تعداد گویه‌ها: 20 سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد

2000 تومان – خرید

پرسشنامه سرمایه روان شناختی مک گی و همکاران منبع پرسشنامه: مک گی و همکاران، 2011 ترجمه: پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر تعداد گویه‌ها: 22 پرسش با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: 4…

2000 تومان – خرید

پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز منبع پرسشنامه: لوتانز، 2011 ترجمه: پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر تعداد گویه‌ها: 22 پرسش با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: 4 بعد خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و…

2000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری استورات ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی تعداد گویه‌ها: 42 سوال با طیف لیکرت 5 درجه منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد  

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی تعداد گویه‌ها: 23 سوال با طیف لیکرت 5 درجه منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد  

2500 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه سیستم اطلاعات حسابداری هدف: بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر سرمایه‌های فکری

3000 تومان – خرید

پرسشنامه استقرار نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی )

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه شخصیت برند منبع: جنیفر آکر ابعاد: صداقت شخصیت برند، هیجان شخصیت برند ، شایستگی شخصیت برند ، کمال شخصیت برند ، خشونت شخصیت برند گویه‌ها: 30 گویه با…

2500 تومان – خرید