پرسشنامه زنجیره ارزش

پرسشنامه زنجیره ارزش

پرسشنامه شناسایی مهمترین شاخص‌های زنجیره ارزش در سازمان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی است.

توضیحات: دقت کنید زنجیره ارزش موضوعی کلان است که تمام سازمان را در بر می‌گیرد

 

3000 تومان – خرید