مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

طیف لیکرت ۵ درجه و ۲۱ سوال

ابعاد: حمایت مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، تمرکز بر مشتریان

 

2000 تومان – خرید


مطالب مشابه

دانلود فصل دوم و ادبیات پژوهش مدیریت کیفیت فراگیر (جامع) TQM همراه با فهرست منابع بصورت فایل ورد

10000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه کامل مدیریت کیفیت فراگیر (جامع) TQM همراه با فهرست منابع بصورت فایل ورد

15000 تومان – خرید