مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

طیف لیکرت ۵ درجه و ۳۵ سوال

ابعاد:عامل ۱: توجه به مشتری، عامل ۲: بهبود مستمر، عامل ۳: کار تیمی و در گیر شدن در کارها، عامل۴: تعهد مدیریت عالی و شناسایی، عامل ۵: آموزش و توسعه، عامل ۶: ارتباطات در شرکت، عامل ۷: سنجش و بازخور

 

3000 تومان – خرید


مطالب مشابه

دانلود فصل دوم و ادبیات پژوهش مدیریت کیفیت فراگیر (جامع) TQM همراه با فهرست منابع بصورت فایل ورد

10000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه کامل مدیریت کیفیت فراگیر (جامع) TQM همراه با فهرست منابع بصورت فایل ورد

15000 تومان – خرید