پرسشنامه سکوت سازمانی

پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین

پرسشنامه استاندارد

دارای روایی و پایایی

نمونه مقاله فارسی و منبع اصلی معتبر

تعداد گویه‌ها: نسخه ۱۲ سوالی و نسخه ۱۴ سوالی

ابعاد: دوبعدی: سکوت خاموش و مطیع + سه بعدی: مطیع، تدافعی و دوستانه

توضیح: این فایل شامل دو پرسشنامه سکوت سازمانی است.

3000 تومان – خرید