پرسشنامه تعالی سازمانی

پرسشنامه تعالی سازمانی

این پرسشنامه براساس چک لیست استاندارد مدل بنیاد اروپایی کیفیت موسوم به efqm طراحی شده است

در واقع باید از شاخص‌های مدل EFQM به عنوان یک چک لیست استاندارد جهت ارزیابی سازمان استفاده شود. اما از آنجا که دانشجویان بسیار راغب هستند تا مطالعه را به صورت پرسشنامه‌ای انجام دهند بنابراین این فایل با طیف لیکرت تنظیم شده است.

۴۶ گویه شامل توانمندسازها و نتایج

3000 تومان – خرید