پرسشنامه فرهنگ سازمان

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

نویسنده: دنیسون

ابعاد: سازگاری، ماموریت، انطباق‌پذیری، درگیر شدن در کار

سوالات هر بعد مشخص

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه طیف بیکرت فرهنگ سازمانی دنیسون

 

3000 تومان – خرید