پرسشنامه جذب گردشگران

پرسشنامه عوامل مؤثر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در جذب گردشگران

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: زیبایی شناختی، رضایت کاربران، کیفیت اطلاعات، اعتماد، تعامل‌پذیری، نگرش کاربران، تمایل گردشگری

پرسشنامه قابلیت بازاریابی

پرسشنامه قابلیت بازاریابی

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد : توسعه محصول جدید، فروش، توزیع

پرسشنامه استاندارد قابلیت بازاریابی مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه سرمایه روانشناختی

پرسشنامه سرمایه روانشناختی

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

سرمایه فکری دارای سه بعد است: 1- سرمایه انسانی، 2- سرمایه ساختاری و 3- سرمایه مشتری

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین

پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین

پرسشنامه استاندارد

دارای روایی و پایایی

نمونه مقاله فارسی و منبع اصلی معتبر

تعداد گویهه‌ها: نسخه 12 سوالی و نسخه 14 سوالی

ابعاد: دوبعدی: سکوت خاموش و مطیع + سه بعدی: مطیع، تدافعی و دوستانه

توضیح: این فایل شامل دو پرسشنامه سکوت سازمانی است.

پرسشنامه دو سوتوانی

پرسشنامه دو سوتوانی کاری

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد دو سوتوانی کاری مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی شرکت و تمایل به خرید

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی شرکت و تمایل به خرید

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی شرکت و تمایل به خرید مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه تعهد به تغییر

پرسشنامه تعهد به تغییر

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد تعهد به تغییر مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه زنجیره تامین گردشگری درمانی

پرسشنامه زنجیره تامین گردشگری درمانی

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه زنجیره تامین گردشگری درمانی مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه عوامل محیطی گردشگری درمانی

پرسشنامه عوامل محیطی تأثیر گذار بر زنجیره تامین گردشگری

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه عوامل محیطی تأثیر گذار بر زنجیره تامین گردشگری مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

12345...1020...»