پرسشنامه مهندسی ارزش

پرسشنامه مهندسی ارزش

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: فاز اطلاعات، فاز عمومی، فاز عملکرد، فاز خلاقیت، فاز ارزیابی، فاز توسعه، فاز ارائه

پرسشنامه زنجیره ارزش

پرسشنامه شناسایی مهمترین شاخص‌های زنجیره ارزش در سازمان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی است

توضیحات: دقت کنید زنجیره ارزش موضوعی کلان است که تمام سازمان را در بر می‌گیرد بنابراین دقت کنید این پرسشنامه ماهیت شناسایی دارد و با طیف لیکرت تهیه شده است. با دستکاری و اضافه و کم کردن سوالات می توانید پرسشنامه زنجیره ارزش مخصوص سازمان و مورد مطالعه خود را تهیه کنید.

پرسشنامه شناسایی مؤلفه‌های گردشگری هوشمند

پرسشنامه شناسایی مؤلفه‌های گردشگری هوشمند

پرسشنامه استاندارد توریسم هوشمند

روایی محتوایی و پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 33 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: رایانش ابری، ارتباط سیار، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی

پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

پرسشنامه استاندارد

روایی محتوایی و پایایی با نرخ ناسازگاری

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: پرسشنامه مقایسه زوجی با طیف نه درجه ساعتی

ابعاد: ریسک، دسترسی، ارزش افزوده، هزینه

پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز

پرسشنامه اعتیاد به کار ( اسپنس و رابینز، 1992)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: عجین شدن با کار، تعامل درونی در کار، لذت از کار

پرسشنامه تاب آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس

پرسشنامه تاب آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 60سوال با طیف لیکرت

ابعاد: موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی ، آسیب پذیری های کلیدی ظرفیت تطابق پذیری

پرسشنامه استاندارد PMBOK

پرسشنامه پرسشنامه استاندارد PMBOK

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت تدارکات پروژه

پرسشنامه استراتژی برونسپاری

پرسشنامه تدوین الگوی مناسب استراتژی برونسپاری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 31 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تمرکز بر قابلیت های کلیدی، کنترل مدیریت، همراستایی با استراتژی شرکت، امنیت اطلاعات، وابستگی استراتژیک، کاهش هزینه، کیفیت خدمات، قابلیت انعطاف پذیری

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تنوع مهارت + هویت وظیفه+ اهمیت وظیفه

پرسشنامه ویژگی پنج عاملی شخصیت

پرسشنامه ویژگی پنج عاملی شخصیت

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی، سازگاری، وظیفه شناسی

12345...102030...»